Waarden

Vrijland is gebaseerd  op een aantal fundamentele waarden, die elke deelnemer wil nastreven. Enkele kernwaarden worden hieronder uitgebreider besproken.

  VRIJHEID  

Vrijheid is voor ons niet “Kunnen doen wat je maar wil” maar wel: “Niet moeten doen wat je niet wil”. Ons doel is leven in overvloed volgens de wensen van iedereen. Het waarmaken hiervan omvat enerzijds de vrije ontwikkeling van de individuele talenten van alle leden en anderzijds de onderlinge broederlijke samenwerking om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden en vragen van eenieder. Het samenwerken rond dit doel bundelt en richt de krachten, maar er zijn ook enkele gevolgen van de bewuste keuze om samen gemeenschap te vormen. Elke deelnemer streeft ernaar dat de eigen ontwikkeling verenigbaar is met het gestelde doel, nl. leven in overvloed voor allen, en dat vergt een niet te ver doorgedreven individualisme.
Het samenwerken richt zich op de noden en vragen van zowel de gemeenschap als van elk individu.
Bij het maken van afspraken heeft iedereen zeg in gelijke mate, streven we naar consensus en voegen we ons indien nodig naar het besluit van de meerderheid.

  AUTONOMIE & ZELFVOORZIENING

Productie en diensten worden georganiseerd op basis van de effectieve behoeften van de gemeenschap. We streven binnen de gemeenschap naar een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van de maatschappij en zelfvoorziening: waterzuivering, permacultuur, moestuintjes, voedselbossen, ambachten…. Dit komt ook de individuele verantwoordelijkheid ten goede. Samenwerking met andere gemeenschappen voor meer gespecialiseerde, uitgebreide of complexe taken wordt aanbevolen. 

    SOCIAAL ENGAGEMENT

We streven steeds een gezonde balans na tussen de individuele behoeften en die van de gemeenschap. Alle leden dragen gelijkmatig bij tot het voorzien in deze behoeften. Terwijl iedereen uiteraard oog zal hebben voor de eigen behoeften worden de belangen van de gemeenschap nooit uit het oog verloren. Een individu kan enkel gedijen in de gemeenschap wanneer die gemeenschap als geheel gezond en welvarend is. Iedereen neemt verantwoordelijkheid op zowel naar zichzelf, de naaste omgeving als de hele samenleving.

     ECOLOGIE

Respect voor de Aarde als onze gastvrouw is een basisvoorwaarde die zich vertaalt in de concrete realisatie van productie en diensten. We springen spaarzaam om met grondstoffen en energie. We streven naar milieuvriendelijke technologie. We vermijden stralingstechnologie waar het enigszins kan. Recyclage gebeurt maximaal. Pollutie van het milieu is ontoelaatbaar. Lucht, water en aarde mogen door onze aanwezigheid niet overbelast worden. We telen onze groenten en fruit dan ook biologisch. We worden bondgenoot van het milieu.

     RESPECT

Respect voor elkaar, voor het milieu, de natuur, dieren enz. is een absolute voorwaarde om te kunnen deelnemen aan een gemeenschap. Er is ook respect voor eenieders opvattingen, binnen de grenzen van de basiswaarden. Vrijheid van meningsuiting is gegarandeerd maar vereist tegelijk de bereidheid om te luisteren naar andere meningen. Meningsverschillen leiden tot een dialoog volgens de principes van ‘Verbindende communicatie’ (Marshall Rosenberg) waarbij altijd naar consensus gezocht wordt.
Respect houdt automatisch ook in dat men de gelijkwaardigheid respecteert van iedereen, ongeacht huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische of religieuze visie, eventuele maatschappelijke status.
Respect betekent ook dat geen enkele vorm van geweld of agressie tegenover andere leden van de samenleving en daarbuiten kan worden getolereerd, fysiek, psychisch noch verbaal. Elke agressie staat haaks op de basisvoorwaarde van wederzijds respect.

     EENHEIDSBEWUSTZIJN

Binnen Vrijland willen we groeien van egobewustzijn naar eenheidsbewustzijn. Egobewustzijn of polariteitsbewustzijn wordt gestuurd door het ego en is gebaseerd op polariteiten (tegenstellingen) en (voor)oordelen. Dit kost veel energie en ondermijnt (op lange termijn) de aarde en de mensheid. Eenheidsbewustzijn of Hartbewustzijn wordt gedragen door het hart en betekent dat we bewust zijn van het grotere geheel waarvan we deel uitmaken, van onze eigen verantwoordelijkheid daarin en van de eenheid tussen alles en iedereen. Dit levert net energie op. Door vanuit oordeelvrije milde aandacht naar onszelf en anderen te kijken, groeien we vanzelf naar dat eenheidsbewustzijn, dat een bedding vormt voor andere Vrijlandwaarden, zoals sociaal engagement, ecologie en respect.

 
vrijland def.png