Werkgroepen

Vrijland krijgt concreet vorm dankzij werkgroepen die zich buigen over diverse fundamenten en voorzieningen. Deze werkroepen zijn samengesteld uit mensen met interesse op dit terrein en een minimum aan competentie. Deze groepen ontmoeten elkaar tijdens de maandelijkse overkoepelende Raad. Er is geen hiërarchie.

Waarden
Welke waarden willen we nastreven binnen Vrijland en hoe kunnen we die uitdragen?

Bestuursondersteuning
We bestuderen welke theoretische modellen in aanmerking komen om Vrijland te besturen conform onze waarden.

Juridisch
Deze groep biedt ondersteuning bij het creëren van een parallelle samenleving op basis van het respect voor de menselijke waardigheid in alle omstandigheden. Ze verzamelt en bestudeert materiaal rond hoe een rechtsorde in de nieuwe tijd er uit kan zien en hoe we daarin als vrije mensen onze plaats hebben. 

Verbindingen
We dragen zorg voor verbindende communicatie, zowel intern onder de leden, als extern met gelijkdenkende projecten.

Voedsel & Water
Hoe kunnen we onszelf autonoom bevoorraden van deze essentiële voorzieningen, met respect voor de natuur?

Wonen
Wonen is niet alleen een fundamentele behoefte, maar ook een recht.  We onderzoeken nieuwe vormen van samenwonen. 

Werk & Handel
We bekijken in welke mate en op welke manier we de geldeconomie kunnen vervangen door een alternatief systeem. Elk lid van Vrijland draagt bij tot de samenleving door z’n talenten te benutten en daar voldoening uit te halen.

Energie
We werken initiatieven uit voor maximale onafhankelijkheid van het externe energienet op basis van hernieuwbare en vrije energie.

Welzijnszorg
Welke vormen van welzijnszorg kunnen we onszelf en elkaar aanbieden binnen het kader van ons alternatief uitwisselingssysteem?

EduCreatie
Voor het huidige maatschappelijke onderwijssysteem bouwen we concrete alternatieven uit die onze waarden weerspiegelen.

Cultuur & Sport
We werken een aanbod uit voor cultuur en sport, dat bijdraagt tot een gezonde, evenwichtige samenleving. 

Jeugd
Verbinding met gelijkgestemden is zeker voor onze jeugd van levensbelang en daartoe voorzien we een chatgroep Vrijland Jeugd.

Dierenwelzijn
In de nieuwe samenleving is er respect voor dieren en streven we naar een diervriendelijke omgang. We houden ook rekening met de natuurlijke noden van zowel huisdieren als nutsdieren. Ook zij hebben recht op gezonde voeding en beweging.
 structuur Vrijland 2.png